Снимки

Íà÷àëî Ñòèõîâå Ñòèõîâå 2 Ñòèõîâå 3 Ñòèõîâå 4 Ñòèõîâå 5 Ñòèõîâå 6 Ðàçêàçè è íîâåëè Çà ìåí Ñíèìêè 2011 Õåëîóèí - Äåíÿò íà âñè ñâåòèè Íà÷àëîòî íà êðàÿ Ïîñëàíèê íà Âèñøèÿ ðàçóì

Красиви места, които съм посетил или в които съм живял

 

Vienna - Schloss Schonbrunn - Austria

Vienna - Hoffburg - Austria

Johannesburg - Lost City - South Africa

Foz do Iguacu - Brazil

Buenos Aires - Argentina

Sao Paulo - Brazil

Praga - Czech Republic

Marseille - France

Paris - France

Budapest - Hungary

Munchen - Germany

Genoa - Italy

Milano - La Scala - Italy

Florence - Italy

Ancona - Italy

Athen - Greece

Rome - Italy

Madrid - Europa Gate - Spain

Vaduz - Liechtenstein

Asuncion - Paraguay

Barcelona - Spain

Venice - Italy

Cannes - France

Valencia - Spain

Biel / Bienne - Switzerland

Carnaval in Rio de Janeiro - Brazil

Piza - Italy

Belgrad - Serbia

Bratislava - Slovakia

Frankfurt - Germany

Davos - Switzerland